TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Ngày 11/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 35/2015/QĐ- UBND, Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ký.

 

Theo đó, Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch thủy điện nhỏ, quản lý đầu tư xây dựng dự án thủy điện nhỏ và quản lý vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đối tượng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến quy hoạch thủy điện nhỏ, đầu tư xây dựng dự án thủy điện nhỏ và vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quy định này gồm 6 chương 30

Về Quản lý quy hoạch thủy điện: Quy hoạch thủy điện nhỏ phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng, tài nguyên nước bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng và các quy định khác có liên quan; Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch ngành thủy lợi, quy hoạch phát triển điện lực và các chiến lược, quy hoạch khác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phù hợp với quy hoạch bậc thang thủy điện và quy hoạch thủy điện tích nắng đã được phê duyệt; Quy hoạch thủy điện nhỏ được lập 01 lần và có thể được điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội từng thời kỳ, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường-xã hội hoặc để phù hợp với quy hoạch khác có liên quan. Đồng thời sử dụng, cắm mốc giới đất xây dựng các dự án thủy điện. 

Quản lý đầu tư xây dựng dự án thủy điện: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan khác; tuân thủ quy hoạch thủy điện và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp dự án thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ nhưng chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh hoặc chưa phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh thì Chủ đầu tư các dự án thủy điện phải gửi hồ sơ cho Sở Công Thương để xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi triển khai thực hiện; Mọi thay đổi về tư cách pháp nhân của chủ đầu tư, quy mô, nhiệm vụ, tiến độ của dựa án thủy điện trong quá trình đầu tư xây dựng phải được UBND tỉnh cho phép bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện. Phải có kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện; Phải lập dự án, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng; Kiểm tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xaayd ựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào khai thác sử dụng.

Quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện: Các đập cảu công trình thủy điện phải thực hiện chứng nhận chất lượng xây dựng; đăng ký và báo cáo hiện trạng an toàn đập; chủ đập tổ chức thực hiện quan trắc, chủ đập phải lựa chọn tổ chức, cá nhân kiểm định và tổ chức thực hiện kiểm định an toàn đập theo quy định của Bộ Công Thương; Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện; Bào vệ công trình thủy điện; đồng thời có phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ; Phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập; trồng bù rừng thuy thế và chi trả phí dịch vụ môi trường. Vận hành nhà máy thủy điện trong hệ thống điện quốc gia; Bảo trì công trình thủy điển; kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành khai thác công trình thủy điện.Thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm: Giao Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; Thanh tra xây dựng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyeenf xử phát đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực và an toàn đập thủy điện trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành; Các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc thực hiện không đúng nội dung của Quy định thì thùy theo mức độ, tính chất vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

 Để tổ chức thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng và vận ahnfh khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với việc đầu tư phát triển quy hoạch ngành theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh thì các ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

                                                                                                                           Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212