TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Trong tháng 10/2015, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định.

Toàn tỉnh đã thu hoạch được 14.495 ha lúa, đạt 64,1% diện tích gieo trồng, 4.402 ha ngô đạt 303,3 kế hoạch; 363 ha lạc, đạt 25,9% kế hoạch;426 ha khoai lang, đạt 27,6% kế hoạch; 1.613 ha rau đậu các loại, đạt 94,1% kế hoạch. Trồng cây vụ đông được trên 1000 ha ngô, trên 700 ha khoai lang, cây rau màu các loại đang được tiếp tục gieo trồng. Trong tháng 10 đã tiêm phòng vắc xin cho 219.520 con gia cầm, 42.900 con trâu, bò, 3.700 con lợn, 2.580 con chó. Toàn tỉnh đã trồng được 8.420 ha rừng tập trung, đạt 105,3% kế hoạch năm; độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh giữ ổn định ở mức 48,96%. Diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì trên 2.450 ha ao, hồ và trên 2.300 lồng cá; sản lượng cá thu hoạch trong tháng 10 ước đạt 656 tấn, trong đó sản cá khai thác khoảng 111 tấn, sản lượng cá nuôi 454 tấn.

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 4,83% so với tháng trước; 10 tháng đầu năm ước tăng 9,96% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 860 tỷ; lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 7.797 tỷ đồng, tăng 20,86% so với cùng kỳ, bằng 84,75% kế hoạch năm. Tính cả Công ty thủy điện Hòa Bình ước đạt 2.157,20 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm nước đạt 17,472, 18 tỷ đồng, tăng 7,39% so với cùng kỳ, bằng 89,6% kế hoạch năm.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ  và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước 1.330 tỷ đồng, tăng 0,76% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng  đầu năm ước đạt 12.840 tỷ đồng, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm trước, bằng 82,68% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2015 so với tháng trước tăng 0,12% tăng 0,61% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,81% so với tháng 12/2014.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 ước đạt 31,28 triệu USD tăng 1,53% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng ước đạt 221,2 triệu USD, tăng 59,01% so với cùng kỳ năm trước, bằng 108,11% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt 27,07 triệu USD, giảm 2,8% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 207,72 triệu USD, tăng 151,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt 159,65% kế hoạch năm.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 10/2015 ước đạt 215 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 1.976 tỷ đồng; trong đó thu cân đối ngân sách là 1.940 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 90% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, thu quản lý qua ngân sách nhà nước ước đạt 36 tỷ đồng, bằng 36% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.  Dự kiến đến hết tháng 10, thu ngân sách địa phương ước đạt 7.001 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 97% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; Chi ngân sách địa phương ước đạt 6.330 tỷ đồng, bằng 92% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 88% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổng nguồn vốn của tổ chức tín dụng đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cuối năm 2014; vốn huy động của các tổ chức tín dụng từ dân cư ước đạt 8.584 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cuối năm 2014; trong đó vốn huy động trên 12 tháng là 2.341 tỷ đồng, chiếm 27,7% nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ toàn địa bàn ước đạt 12.121 tỷ đồng, tăng 11,5% so với 31/12/2014; nợ xấu đến 30/9/2015 là 90 tỷ đồng, chiếm 075% tổng dư nợ.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2015 là 1.358,471 tỷ đồng, đã phân bổ và thông báo chi tiết đến từng dự án. Đến ngày 25/10/2015 đã giải ngân: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung 203,6 tỷ đồng(đạt 76,4% kế hoạch giao); chương trình CT229 45,3 tỷ đồng(đạt 69,7% kế hoạch giao); hỗ trợ đầu tư các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 8,9 tỷ đồng(đạt 99,4% kế hoạch giao); hỗ  trợ hạ tầng du lịch 3,8 tỷ đồng (đạt 21,3% kế hoạch giao); nguồn vốn đầu tư nâng cấp hệ thống đê sông 14,3 tỷ đồng (đạt 62,2% kế hoạch giao); chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng (NQ 37) 103,5 tỷ đồng (đạt 89,5% kế hoach giao);nguồn vốn ổn định dân cư, phát triên kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà 92,1 tỷ đồng (đạt 51,2% kế hoạch giao); nguồn trái phiếu Chính phủ 258,56 tỷ đồng (đạt 75,8% kế hoạch giao); Chương trình MTQG 32,3 tỷ đồng (đạt 22,3% kế hoạch giao).

Trong tháng 10/2015, cấp mới 01 giấy chứng nhận đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 415 dự án ( Trong đó có 67 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp (có 18 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 390,09 triệu USD và 49 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 8.512,7 tỷ đồng); trong đó, có 32 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 468 triệu USD và 383 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoàng 45.487 tỷ đồng. Có 21 doanh nghiệp, chi nhánh đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 114,085 tỷ đồng; 42 doanh nghiệp bổ sung, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 06 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; thu hồi 104 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, tư vấn, giới thiệu việc làm.

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

 Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212