TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

19369532 424450941263681 465576140 n 
 Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017  tại huyện Lạc Thủy

             Chương trình xây dựng Nông thôn mới là chương trình lớn và mang tính tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Hoà Bình nói riêng. Theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạoChương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.Ngày 16/6/2017 Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Văn phòng điều phối tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 tại huyện Lạc Thuỷ. 

Đoàn kiểm tra đã lắng nghe, giải đáp, đồng thời đưa ra những giải pháp để địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đến việc tổ chức triển khai thực hiện trong công tác xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tại các cơ sở vững mạnh; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên toàn huyện đạt 95,5%, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, bình quân đầu người đạt 18,9 triệu đồng/người/năm. Tính đến nay, xã nhóm 1 (đạt 19/19 tiêu chí): 04 xã, chiếm 30,77% (xã Đồng Tâm, xã Phú Lão, xã Cố Nghĩa, xã Thanh Nông); xã nhóm 2 (đạt từ 15-18 tiêu chí): 03 xã, chiếm 23,07% (xã Lạc Long 16 tiêu chí; xã An Bình, xã Phú Thành đạt 15 tiêu chí); xã nhóm 3 (đạt từ 11-14 tiêu chí): 06 xã chiếm 46,15%, trong đó:02 xã đạt 14 tiêu chí: Xã Khoan Dụ, xã Hưng Thi; 03 xã đạt 13 tiêu chí: Xã Yên Bồng, xã Liên Hòa, xã An Lạc và 01 xã đạt 11 tiêu chí: Xã Đồng Môn.Số tiêu chí bình quân 15,38 tiêu chí/xã.

Năm 2017, huyện Lạc Thủy đăng ký xã Lạc Long đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017, xã Lạc Long đạt 16/19 tiêu chí, đến nay đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Phấn đấu số xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017 là 5/13 xã đạt 38,48%, duy trì và phấn đấu giữ vững các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới duy trì các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu đạt thêm từ 1-2 tiêu chí.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đoàn kiểm tra đã thống nhất kết luận: Huyện Lạc Thuỷ đã thực hiện khá tốt công tác xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào cuộc sống, đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, kết quả xây dựng nông thôn mới; làm tốt hơn nữa công tác huy động sức dân; thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; hoàn thiện các hạng mục còn thiếu hoặc đang triển khai; phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.   

Nguồn: Phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212