TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
kdld2016 
 Đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Ngày 21/12/2016, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở năm 2016. Dự và chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Ban Dân vận   Tỉnh ủy, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí Lãnh đạo Sở Công Thương; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Công Thương; Trưởng các phòng chuyên  môn, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh.

          Thay mặt Lãnh đạo Sở Công Thương, đồng chí Vũ Xuân Khải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể Lãnh đạo Sở. Năm 2016, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tại Quyết định số 11/QĐ-SCT ngày 28/01/2016 về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương Hòa Bình thực hiện kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Lãnh đạo Sở đã kịp thời triển khai và giao nhiệm vụ đến các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá. Trên thị trường hàng hóa và dịch vụ sôi động, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá; Về kết quả lãnh đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Trong năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở sâu sát chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch só 90-KH/TU ngày 26/4/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình, Kế hoạch số 296-KH/ĐU ngày 26/5/2014 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo Cấp ủy các Chi bộ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ đảng viên trong cơ quan, đơn vị, xác định việc thực hiện Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các Chi bộ, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch về tiếp tục khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể, cá nhân và có những biện pháp cụ thể để tiếp tục khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém; Về thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ, công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật đảng luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thực hiện tốt… Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể Lãnh đạo Sở còn một số hạn chế, thiếu sót, báo cáo đã chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra những biện pháp cụ thể để khắc phục tồn tại trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo trong đó tập trung đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của tập thể Lãnh đạo Sở và đưa ra các ý kiến bổ sung vào các giải pháp, biện pháp thực hiện để khắc phục những khuyết điểm.

Sau phần kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở tiến hành kiểm điểm. Từng đồng chí Lãnh đạo Sở đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình thẳng thắn, không né tránh hoặc thoái thác trách nhiệm, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mai Hồ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương thay mặt tập thể Lãnh đạo Sở tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tập thể và các cá nhân trong Đảng bộ Sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ đảng viên trong cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những đảng viên vi phạm.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212