TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
qcdc16 
 Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang hướng dẫn người dân đến làm thủ tục

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển và đổi mới đất nước; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu. Xác định được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong năm 2016, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở Công Thương tập trung lãnh chỉ đạo và đã đạt được những kết quả quan trọng.

             Ngay từ đầu năm Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá thực hiện kế hoạch công tác năm và biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình, giải đáp những thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; Triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng bắt buộc phải kê khai theo quy định của Nhà nước; Sở luôn xác định công tác cải cách hành chính là một nội dung trọng yếu của cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước nâng cao bộ máy hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, Sở công khai các thủ tục hành chính về lĩnh vực Công Thương trên cổng thông tin điện tử của Ngành, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sở đã ban hành Quyết định về quy định đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở, ban hành Quyết định về quy chế sử dụng hòm thư góp ý và đường dây nóng theo quy định; Về công tác tuyển dụng, khen thưởng – kỷ luật, các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, nâng bậc lương, nâng ngạch đề bạt cán bộ, công chức được thực hiện minh bạch, công khai.

Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong thời gian tới Sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 120-KL/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành; Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 750-QĐ/TU ngày 15/01/2013 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013 - 2017; Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gắn thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công và các Quy chế khác có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212