Tin nổi bật

sát hạch 
 

               Nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong thực thi công vụ thuộc lĩnh vực quản lý thị trường, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cản bộ, công chức hàng năm của Chi cục, giúp cho cán bộ, công chức tự đánh giá lại và tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, làm cơ sở để bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức vào các vị trí việc làm phù hợp.

  Ngày 26/11/2015, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã tổ chức kỳ thi sát hạch nghiệp vụ công chức quản lý thị trường đối với Cán bộ, công chức thuộc Chi cục quản lý thị trường từ Lãnh đạo các Phòng chuyên môn đến Đội trưởng, Đội phó các Đội Quản lý thị trường và công chức giữ ngạch kiêm soát viên trung câp thị trường trở lên.   

 sát hạch tin học

Nội dung sát hạch gồm Nghiệp vụ chuyên môn có phần thi trắc nghiệm 20 câu hỏi, thời gian 30 phút, tập trung vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và công chức Quản lý thị trường được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Luật Xử. lý vi phạm hành chính năm 2012; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ; Thông tư số 09/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại (Nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường địa phương; Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2015 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường; Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.

Phần giải quyết tình huống, xử lý 01 tình huống cụ thể, thời gian 120 phút, dưới dạng xử lý các tình huống vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Mỗi cán bộ, công chức phải xử lý 01 tình huống cụ thế có liên quan đến các hành vi vi phạm về các lĩnh vực như đăng ký kinh doanh, niêm yết giá theo quy định, vi phạm về điều kiện kinh doanh Rượu, thuốc lá, khí dầu mỏ hóa lỏng..., về vận chuyến kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ ... với yêu cầu thiết lập các ấn chỉ, ban hành những quyết định thuộc phạm vi, thẩm quyền của mình trong hoạt động kiểm tra, xử lý.

           Về Tin học yêu cầu sử dụng phần mềm Microsoft Word và Excel soạn thảo văn bản theo mẫu cho sẵn như Báo cáo, Tờ trình, các văn bản về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền ...). Thể thức và kỹ thuật trình bày thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Việc tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ công chức quản lý thị trường năm 2015 phải đạt các yêu cầu cơ bản về nghiệp vụ chuyên môn đòi hỏi công chức nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý thị trường, các nguyên tắc, thủ tục, quy trình nghiệp vụ, thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như có khả. năng giải quyết các khâu nghiệp vụ và các phát sinh khác có liên quan đến công tác quản lý thị trường. Về Tin học, công chức có kỹ năng soạn thảo, kỹ thuật trình bày văn bản phục vụ công tác chuyên môn.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Vũ Thị Tuyết Ngân