TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 3 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
công thương 2 
 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2015 tăng 0,12% so với tháng trước

Tháng 10, hoạt động công nghiệp và thương mại tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng khá. Thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Các doanh nghiệp sản xuất đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhất là ngành sản xuất phân phối điện, nước và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây là hai ngành đóng góp tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh.

 

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 10 ước đạt 860 tỷ đồng tăng 1,78% so với tháng trước. Lũy kế ước đạt 7.797 tỷ đồng, tăng 20,86% so với cùng kỳ, thực hiện 84,75% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (Tính cả Công ty thủy điện Hòa Bình) tháng 10 ước đạt 2.157,20 tỷ đồng, lũy kế đạt 17.472,18 tỷ đồng. Tăng 7,39% so với cùng kỳ, thực hiện 89,60% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 4,83% so với tháng trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,75%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,59%, ngành sản xuất phân phối điện, nước tăng 9,7%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,28%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng ước tăng 9,96% so với cùng kỳ. Tình hình sản xuất một số sản phấm chủ yếu trong tháng 10 như sản lượng điện sản xuất ước đạt 1.200 triệu kWh tăng 9,98% so với tháng trước. Lũy kế ước đạt 8.950 triệu kWh, bằng 98,16% so với cùng kỳ. Điện thương phâm ước đạt 52,19 triệu kWh, lũy kế đạt 486,23 triệu kWh, tăng 33,16% so với cùng kỳ. Dệt may ước đạt 2,65 triệu sản phẩm, lũy kế đạt 21,450 triệu sản phẩm, tăng 45,42 % so với cùng kỳ. Sản phẩm điện tử ước đạt 20,1 triệu sản phẩm, lũy kế đạt 178,6 triệu sản phấm, tăng 29,37% so với cùng kỳ.

 Tống mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2015 ước đạt 1.330 tỷ đồng tăng 0,76% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 12.840 tỷ đồng, thực hiện 82,68% kế hoạch năm, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 31,28 triệu USD tăng 1,54% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 221,2 triệu USD, thực hiện 108,11% kế hoạch năm, tăng 59,01% so với cùng kỳ tháng trước, trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 28,58 triệu USD tăng 1,67 % so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 194,6 triệu USD, thực hiện 131,49% kế hoạch năm, tăng 101,48% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu dịch vụ ước đạt 2,7 triệu USD bằng 100% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 26,6 triệu USD, thực hiện 83,13% kế hoạch năm, tăng 3,1 % so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt 27,07 triệu USD giảm 2,8% so với tháng trước, lũy kế 10 tháng ước đạt 207,72 triệu USD, vượt kế hoạch năm 159,65%, tăng 151,3% so với cùng kỳ năm trước.

           Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2015 tăng 0,12% so với tháng trước, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,81 % so với tháng 12/2014. Trong tháng 10 có 5/11 nhóm hàng có chỉ số tăng từ 0,03 đến 1,11%; có 02 nhóm hàng giảm, 04 nhóm hàng giữ ồn định.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212