Ngày 13/6/2018/, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di chuyển đường điện (giai đoạn 1) thuộc dự án Tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Mông Hóa huyện Kỳ Sơn.