Thông tin, tuyên truyền

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 (thay thế Luật DQTV năm 2009) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Luật DQTV năm 2019 có 8 Chương, 50 điều (giảm 1 Chương, 16 điều so với Luật DQTV năm 2009). Luật DQTV năm 2019 nhằm thể chế đường lối, quan điểm mới của Đảng liên quan đến DQTV, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chiến lược Quân sự, Quốc phòng. Đồng thời, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về xây dựng DQTV “vững mạnh và rộng khắp” bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật về Quốc phòng – An ninh và pháp luật có liên quan. (Download Luật Dân quân tự vệ năm 2019 tại đây).

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 (Khóa XIV); Chủ tịch nước Công bố ngày 03/12/2019, Luật gồm 5 Chương, 41 Điều, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 thay thế Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên năm 1996. Luật Lực lượng dự bị động viên là cơ sở pháp lý để xât dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị Quân đội trong xây dựng lực lượng DBĐV, kịp thời bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. (Download Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 tại đây).

Ngày 08/4/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Hướng dẫn số 1975/HD-BCT về việc thực hiện một số quy định mới của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (Hướng dẫn số 1975/HD-BCT chi tiết đính kèm).

Sở Công Thương thông tin, tuyên truyền về Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương được biết và thực hiện.

Tin mới

Các tin khác

Attachments:
Download this file (1_BCT_2021_1975.pdf)1_BCT_2021_1975.pdf[ ]3365 kB
Viết bởi Ban biên tập