Thời sự trong ngày

Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 161/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Đề án được thực hiện trên cả nước với mục tiêu thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 nhằm đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội. Đến cuối năm 2016, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch hành động triển khai nội dung của Đề án; nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; đồng thời, huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

Căn cứ vào Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN đến năm 2025, Đề án sẽ triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững; Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường, năng động.

Cụ thể, Đề án sẽ nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống, đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội cho tất cả mọi người; thúc đẩy tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giảm nghèo bền vững và môi trường hoà nhập cho tất cả mọi người; tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh...

Về thời gian thực hiện, năm 2016, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án giai đoạn 2016 – 2020 của các Bộ, ngành, địa phương; Năm 2020, đánh giá giữa kỳ, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án và xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện giai đoạn tiếp theo. Năm 2025, đánh giá cuối kỳ, tổ chức tổng kết Đề án.

Tải Quyết định tại đây

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User