TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Để kịp thời hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật về vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16/02/2016 về rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung triển khai thực hiện các nhóm vấn đề trọng tâm về quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, đó là: Hướng dẫn thu thập thông tin theo biểu thống kê; rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em; phân loại, điền biểu mẫu thống kê; tăng cường giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em trong khuôn khổ pháp luật về quốc tịch, hộ tịch hiện hành; đồng thời xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai rà soát, đánh giá giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục bám sát các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quốc tịch, hộ tịch để đánh giá đầy đủ, chính xác về tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành liên quan đến trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; bảo đảm chặt chẽ, không gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam và những nước có liên quan.

Việc rà soát, đánh giá giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh nhằm hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em để góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tải Kế hoạch tại đây 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212