TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

BTC ban hành Thông tư 05/2016/TT-BTC quy định về việc sửa đổi mức thuế và suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng, hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 ngày 13/01/2016.

Một số thay đổi chính trong biểu thuế 2016

Một số thông tư sẽ được bãi bỏ năm 2016

Cụ thể Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư này.

Và thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 27/02/2016, các đơn vị liên quan chú ý ngày hiệu lực để thi hành áp dụng.

Tải Thông tư tại đây

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212