Ngành

Ngày 18/02/2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 25/QĐ-SCT về việc ban hành Chương trình tổng thể của Sở Công Thương Hòa Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

(Quyết định chi tiết đính kèm)

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập