TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 3 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 05/12/2018, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 241/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

      Ngày 07/12/2016, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 257/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212