Ngày 09/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2669/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.