Ai đang online

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

        Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Các chương trình, đề án khuyến công của Hòa Bình đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong những tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

tvptcnvtmgd 
 Công trình doTrung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình tư vấn, giám sát

Trong những năm qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình luôn thực hiện và triển khai tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao.Với chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ngoài nhiệm vụ triển khai về công tác khuyến công, công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm còn thực hiện dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp và thương mại ở địa phương. Dịch vụ tư vấn giúp các chủ đầu tư chuẩn bị và bắt đầu triển khai xây dựng các dự án đầu tư vào hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, theo đúng trình tự về thủ tục pháp lý, nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình lập đúng quy định, thiết kế phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn; việc quản lý dự án đối với các nhà đầu tư dễ dàng và thuận lợi hơn.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.899.225