TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 19 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

         Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai các chương trình, đề án khuyến công nhằm hỗ trợ, động viên các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Các chương trình, đề án khuyến công của Hòa Bình đã hướng tới việc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong những tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát xao của Sở Công Thương, Cục Công Thương địa phương và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

tctkd1217 
 Hòa Bình tăng cường tiết kiệm điện tại các đơn vị chiếu sáng công cộng

Để tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung sau:

cqnnh 
 Hòa Bình chấn chỉnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 10 năm 2017, còn rất nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tnh chưa thực hiện tốt việc tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Thông tư liên tịch số 11l/2009/TTLT/BTC-BCT. Để thực hiện tốt việc tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, ngày 18/12/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1506/SCT-QLNL. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện các nội dung sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đạt được kết quả nhất định, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa, xã hội ở nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8