TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 16 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
tctkd1217 
 Hòa Bình tăng cường tiết kiệm điện tại các đơn vị chiếu sáng công cộng

Để tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình triển khai thực hiện các nội dung sau:

Giao Sở Công Thương:

Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh.

Giám sát việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đối với các đơn vị thuộc danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Làm đầu mối đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện trên địa bàn trong năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

Sở Thông tin và Truyn thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình:

Tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể:

Thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản số 1392/UBND-CNXD ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị.

UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các đơn vị chiếu sáng công cộng.

Hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thực hiện tiết kiệm điện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT.

Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các biện pháp và kết quả tiết kiệm điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương (báo cáo quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu quý sau; báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 01 của năm sau).

Công ty Điện lực Hòa Bình:

Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định, giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 34/CT-TTg và Văn bản số 1392/UBND-CNXD ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh.

Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT.

Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, các Chương trình tiết kiệm điện như: Thay thế đèn sợi đốt bằng đèn Led, đèn compact, lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời, lắp đặt công tơ điện tử nhiều giá, tụ bù để nâng cao hệ số công suất, tuyên truyền sử dụng các thiết bị dán nhãn năng lượng... nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Phối hợp với các đơn vị chiếu sáng công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố trong việc giám sát, thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212