TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
cqnnh 
 Hòa Bình chấn chỉnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Trong tháng 10 năm 2017, còn rất nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tnh chưa thực hiện tốt việc tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 và Thông tư liên tịch số 11l/2009/TTLT/BTC-BCT. Để thực hiện tốt việc tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, ngày 18/12/2017, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1506/SCT-QLNL. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố và Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố:

Thông báo cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn không thực hiện tiết kiệm điện từ 10% trở lên trong tháng 10 để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện tiết kiệm điện. Kể từ tháng 01 năm 2018 trở đi cơ quan, đơn vị nào không thực hiện điện hàng quý, năm từ 10% trở lên Sở Công Thương sẽ xem xét báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Đề nghị các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xây dụng phương án sử dụng điện hàng năm và báo cáo tình hình sử dụng điện hàng quý, năm gửi cơ quan chủ quản cấp trên và UBND huyện (thành phố). Phương án sử dụng điện phải kèm theo giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, bảo đảm tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng quý, năm.

Chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện (phòng Kinh tế thành phố) phối hợp với Điện lực huyện (thành phố) xem xét, đánh giá tình hình sử dụng điện tiết kiệm hàng quý, năm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ của quý cùng kỳ năm trước, sản lượng điện thực hiện của năm trước; phương án sử dụng điện năm, tình hình sử dụng điện của quý, năm đánh giá.

Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo danh sách các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn không thực hiện tiết kiệm điện từ 10% trở lên gửi Sở Công Thương (báo cáo quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu quý sau; báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 01 của năm sau).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017; Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT và Văn bản số 1392/UBND-CNXD.

Công ty Điện lực Hòa Bình:

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố xem xét, đánh giá tình hình sử dụng điện tiết kiệm hàng quý, năm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp tiết kiệm điện đến các tổ chức, cá nhân để thực hiện.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212