Điện nông thôn
ntm9tdn2018 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn

        Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình trọng điểm của cả nước. Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực, huy động được mọi nguồn lực của xã hội, của nhân dân địa phương, diện mạo các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng được thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

        Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạođầu tư cải tạo đường dây hạ áp đối với các xã đã đăng ký về đích năm 2018 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn của ngành điện. Đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 191/191 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện đạt 99,6%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện đạt 100%. Về tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Tiêu chí số 7), Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình phát triển cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn để nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng từ đó có tham mưu đề xuất hướng chỉ đạo phù hợp. Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 171/191 xã đạt Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chiếm tỷ lệ 89,52%.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương Hòa Bình còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như phần lưới điện hạáp nhất là lưới điện từ sau công tơ về hộ gia đình ở một số xã do đường dây 0,4 kV còn cách xa các hộ dân nên lưới điện từ sau công tơ về hộ gia đình còn xa, phần nhiều dây do các hộ dân tự kéo, vật liệu xây dựng cột chủ yếu làm bằng tre nhanh bị xuống cấp, do đó việc giữ vững được tiêu chí là rất khó khăn. Cơ sở hạ tầng thương mại còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động theo hướng văn minh, hiện đại. Việc thu hút đầu tư chợ tại các xã khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, dân cư phân tán.

Trong thời gian tới, để tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, Sở Công Thương sẽ huy động các nguồn vốn trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp công sức của nhân dân để thực hiện đầu tư điện nông thôn. Tiếp tục phát triển các kênh lưu thông hàng hoá nhất làở khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các chợ. Quản lý và thực hiện tốt, hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình chợ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập