dntmgd 
 Kéo đường dây điện mới tại các xã nông thôn

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Đồng thời, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đến nay, trên địa bàn tỉnhHòa Bìnhđiện nông thôn (tiêu chí số 4) có 161/191 xã đạt tiêu chí chiếm 84,3% và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) trong đó có chợ là 36/70 chợ chiếm 51,4%.