TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 chay
 Công tác phòng cháy, chữa cháy do điện gây ra luôn được Sở Công Thương quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện

Ngày 09/9/2021, Sở Công Thương có Văn bản số 1799/SCT-QLNL đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số dung nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy do điện gây ra tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố: Tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn sử dụng điện để bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn trong sử dụng điện, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Phối hợp với Điện lực huyện/thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về an toàn điện để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về an toàn điện, an toàn về phòng chống cháy nổ sau công tơ tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đối với Truyền tải điện Hòa Bình, Truyền tải điện Ninh Bình, Công ty Điện lực Hòa Bình: Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tế tại đơn vị; kiện toàn Đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và tăng cường kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình và các cơ quan có liên quan tuyên truyền về an toàn trong sử dụng điện để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu áp dụng hình thức tuyên truyền, phổ biến về an toàn trong sử dụng điện, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới. Riêng Công ty Điện lực Hòa Bình ngoài việc thực hiện các nội dung trên đề nghị: Rà soát, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về an toàn điện, an toàn về phòng chống cháy nổ sau công tơ tại các cơ sở, hộ gia đình; rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn sử dụng điện trước khi ký hợp đồng cấp điện cho các hộ sử dụng. Phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh xử lý các tình huống cháy, nổ do điện gây ra, kịp thời cắt điện phục vụ công tác chữa cháy. Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, UBND các xã/phường/thị trấn tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao kiến thức, kỹ thuật sử dụng điện an toàn trong nhân dân.

Đối với các đơn vị quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và tăng cường kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi quản lý. Phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xử lý các tình huống cháy, nổ do điện gây ra, kịp thời cắt điện phục vụ công tác chữa cháy. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn kỹ thuật sử dụng điện an toàn để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình trên hệ thống loa phóng thanh của thôn, xóm.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

 

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212

 

 fc22e5ab42c98797ded8