TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

dien 
 Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện trong tháng 5/2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ

Trong tháng 5/2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 224 lần với thời gian mất điện là 582,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 6.698.596 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 98 lần với tổng thời gian mất điện là 375,7 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 414.367 kWh.Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 126 lần với tổng thời gian mất điện là 206,9 giờ, sản lượng điện bị cắt là 284.229 kWh.

cudt417 
 Công nhân của Công ty Điện lực Hòa Bình tiến hành sửa chữa đường dây điện gặp sự cố mất điện

Trong tháng 4 năm 2017, tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 164 lần với tổng thời gian mất điện là 389,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 642.938 kWh. Trong đó: Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 73 lần, thời gian mất điện là 224,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 267.628 kWh. Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 91 lần, thời gian mất điện là 164,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 375.310 kWh.

cud301 
 Hòa Bình đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, vừa qua Sở Công Thương ban hành Công văn đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình, Công ty Điện lực Hoà Bình, Chi nhánh lưới điện cao thế Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung sau:

cudnhd 

Tình hình cung ứng điện năng tháng 3/2017 trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối ổn định

Tình hình ngừng giảm mức cung cấp điện trên địa bàn tỉnh tháng 3 là: Tng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện là 95 lần với tổng thời gian mất điện là 205,2 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 218.023 kWh. Trong đó:Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 38 lần với tổng thời gian mất điện là 109,3 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 112.200 kWh; Số lần ngừng, giảm mức mức cung cấp điện do sự cố là 57 lần vi tổng thời gian mất điện là 95,9 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 106.003 kWh.

cudt2 
 Công nhân của Công ty điện lực Hòa Bình đang sửa chữa khắc phục sự cố mất điện

Trong tháng 02/2017, tình hình cung ứng điện năng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhìn chung tương đối ổn định. Tổng số lần ngng, giảm mức cung cấp điện là 29 lần với tổng thời gian mất điện là 58,6 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 95.225 kWh. Trong đó:Số lần ngng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 11 lần vi tổng thời gian mất điện là 29,5 giờ, sản lượng điện năng bị cắt 64.308 kWh; Số lần ngng, giảm mức cung cấp điện do sự cố là 18 lần với tổng thời gian mất điện là 29,1 giờ, sản lượng điện năng bị cắt là 30.917 kWh.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212