Cung ứng điện
cudt92018g 
 

          Tổng số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là 165 lần với tổng thời gian mất điện là 483,6 giờ, lượng điện năng bị cắt là 999.956 kWh. Trong đó, số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch là 58 lần với tổng thời gian mất điện là 267,8 giờ, lượng điện năng bị cắt 620.272 kWh, nguyên nhân do Công ty Điện lực Hòa Bình đang tiến hành cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Số lần ngừng, giảm mức cung cấp điện do sự cố (do mưa dông) là 107 lần với tổng thời gian mất điện là 215,8 giờ, lượng điện năng bị cắt là 379.684 kWh, bao gồm 85 sự cố thoáng qua, 22 sự cố vĩnh cửu với 09 sự cố vỡ sứ đường dây, 03 sự cố cháy máy biến áp, 05 sự cố nổ chống sét van, 05 sự cố khác.

          Nhìn chung tình hình cung cấp điện trên địa bàn được cải thiện đánh kể. Số lần ngừng giảm và thời gian mất điện giảm lần lượt số với tháng trước là 38% và 12,8%.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập