TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 21/02/2019, Sở Công Thương đã ra Văn bản số 186/SCT-KTATMT về việc tham gia ý kiến Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng Quyết định, Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Để dự thảo Quyết định, Quy chế được hoàn thiện đúng trình tự, Sở Công Thương đề nghị các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia góp ý bằng văn bản về bố cục nội dung dự thảo, gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/3/2019 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành.

(Dự thảo Quyết định, Quy chế đính kèm)

Nguồn: Phòng KTAT&MT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212