TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Ngày 01/10/2018, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1274/SCT-QLNL về việc tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND.

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Để hoàn thiện dự thảo theo quy định, đề nghị các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố Hòa Bình căn cứ chức năng nhiệm vụ, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo và gửi về Sở Công Thương trước ngày 05/10/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.

(Bản Dự thảo chi tiết đính kèm)

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212