TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1416/VPUBND-NVK ngày 28/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương. Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Hoà Bình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Văn bản số 2943/VPUBND-CNXD ngày 29/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày 16/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 628/SCT-VP về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, Sở Công Thương đã tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo. Để đảm bảo nội dung của dự thảo đúng quy định, đồng thời đảm bảo đúng quy trình về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Công Thương đề nghị: Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố cho ý kiến đối với bản dự thảo. Ý kiến góp ý của quý cơ quan xin được gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/5/2021. (Quá thời hạn nêu trên các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản thì coi như nhất trí với nội dung của dự thảo).

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212