TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
 IMG 2059

Các cụm công nghiệp đi vào hoạt động tạo ra nhiều việc làm cho lao động của địa phương

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển các cụm công nghiệp (CCN) nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương, khu vực nông thôn. Việc thành lập các CCN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, giải quyết việc làm tại chỗ; đồng thời khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát về môi trường.

Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Văn bản số 2943/VPUBND-CNXD ngày 29/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thay thế Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3191/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Hội đồng). Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã tham mưu Chủ tịch Hội đồng ban hành Quyết định số 27/QĐ-HĐ ngày 29/01/2021 Quy định nguyên tắc, phương thức làm việc của Hội đồng; tiêu chí và mức điểm đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc họp để chấm điểm và bỏ phiếu kín; tiến hành đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN khi có ít nhất 2/3 thành viên tham gia. Căn cứ kết quả lựa chọn của hội đồng, Sở Công Thương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan để báo cáo UBND tỉnh quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp (trong đó có nội dung giao doanh nghiệp, hợp tác xã... làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp).

Ngày 04/6/2020, tại UBND xã Yên Mông, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị thống nhất ý kiến xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Chủ trì hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương; đại diện UBND thành phố Hòa Bình, UBND xã Yên Mông, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Yên Mông Hòa Bình (Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Mông).

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212