Ai đang online

Đang có 10 khách và không thành viên đang online

THUE copy

BANG GIA DAT 2015

ccngvm 
 Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 CCN đi vào hoạt động, thu hút 12 dự án thứ cấp triển khai đầu tư 

Toàn tỉnh hiện có 15 Cụm công nghiệp (CCN) đã được thành lập với tổng diện tích 369,07 ha. Các CCN đi vào hoạt động đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

ccndl 
 Cụm công nghiệp Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy

        Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp (CCN), đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các CCN, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nhằm thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị, t chức có liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Từ ngày 15/7/2017, việc thực hiện quản lý, phát triển cụm công nghiệp được thực hiện theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ.

Nghị định này quy định về việc quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong CCN; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN và quản lý nhà nước đối với CCN.

Nghị định quy định trình tự lập, phê duyệt Quy hoạch phát triển CCN thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn, trình UBND cấp tỉnh gửi Bộ Công Thương để thỏa thuận Quy hoạch theo quy định.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 Cụm công nghiệp (CCN) có quyết định thành lập. Theo Quy hoạch đến năm 2020 thì tỉnh sẽ có 21 CCN với tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất phát triển cụm công nghiệp là 663,4 ha. Trên thực tế các cụm công nghiệp đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tạo nhiều việc làm cho người lao động với khoảng 650 lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212