Chuyên mục về tiếp cận thông tin

Nhằm nêu gương, tôn vinh, động viên, khích lệ các doanh nghiệp, doanh nhân thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 22/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình" lần IV năm 2019 với các nội dung, tiêu chí sau:

1. Đối tượng xét tặng

- Tập thể thuộc các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh công ty hoạt động độc lập không phân biệt thành phần kinh tế, đãng ký và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Cá nhân giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Giám đốc chi nhánh...

2. Điều kiện doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xét tặng

2.1. Đối với doanh nghiệp

- Được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký doanh nghiệp từ 05 năm trở lên, có hồ sơ tham gia xét chọn hợp lệ.

- Thực hiện nghiêm Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý thuế; Luật Kế toán và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Kinh doanh hàng năm có lãi; Doanh thu, lợi nhuận có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

- Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

- Số thuế nợ, đọng không vượt quá 5% trên tổng số phải nộp, số nộp ngân sách hàng năm đạt 100 ừiệu đồng trở lên đối với các doanh nghiệp không được ưu đãi thuế; 50 triệu đồng trở lên đối với hợp tác xã, các doanh nghiệp thuộc diện ưu đãi thuế theo quy định hiện hành.

- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường làm việc và thực hiện bảo vệ môi trường sinh thái.

- Sử dụng trên 30 lao động có việc làm thường xuyên, chấp hành tốt Luật lao động; hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động; không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, khiếu kiện kéo dài, đình công bãi công, mất an ninh trật tự, mất an toàn gây cháy nổ, tai nạn lao động.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tham gia tích cực hoạt động xã hội, từ thiện.

- Chăm lo phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và tổ chức quần chúng khác.

- Doanh nghiệp phát triển bền vững, có chiến lược phát triển trung và dài hạn, quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hóa, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng cạnh tranh trong điêu kiện hội nhập kinh tế.

- Ưu tiên các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các tổ chức hội trong tỉnh và các doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc các Bộ, ngành Trung ương trở lên.

- Các tiêu chí lựa chọn, thang, bảng điểm để xác định thành tích cụ thể của doanh nghiệp sẽ được Hội đồng xét tặng thống nhất đề nghị UBND tỉnh ban hành kèm theo kế hoạch này.

- Quá trình xét tiêu chí phải phân theo lĩnh vực, ngành nghề hoạt động kinh doanh.

2.2.Đối với doanh nhân

- Là cá nhân hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp theo quy định.

- Có phẩm chất đạo đức; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan và nơi cư trú.

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; tham gia tích cực và chủ động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên góp phần phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước đối với người lao động; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Trong quá trình xét tặng ưu tiên những doanh nhân có sáng kiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới (có đề tài, sáng kiến, giải pháp được hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá đạt loại khá trở lên) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Ưu tiên những doanh nhân trong 03 năm gần nhất đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các Bộ, ngành Trung ương trở lên.

3. Số lượng xét tặng

a, Đối với doanh nghiệp: Không quá 50 doanh nghiệp.

b, Đối với doanh nhân: Không quá 50 doanh nhân.

Nếu có trên 50 doanh nghiệp, doanh nhân đủ điều kiện xét và xét đạt theo quy định thì áp dụng nguyên tắc lấy điềm chấm các tiêu chí từ cao xuống thấp để đảm bảo số lượng theo Kế hoạch này.

4. Thủ tục hồ sơ, thời gian đề nghị xét tặng

a, Hồ sơ đề nghị xét tặng của doanh nghiệp, doanh nhân gồm:

- Đơn đăng ký tham gia bình chọn; báo cáo thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân tham gia;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng thực);

- Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh các thông tin trong báo cáo đánh giá thành tích 02 năm liên tục trước năm tham gia xét tặng của doanh nghiệp, doanh nhân đăng ký tham gia giải thưởng, bao gồm:

+ Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thuộc diện kiểm toán bắt buộc thì phải nộp báo cáo kiểm toán;

+ Xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế trực tiếp quản lý (đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2018);

+ Xác nhận của công đoàn cấp trên cơ sở (Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp nơi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh) về hoạt động của công đoàn cơ sở doanh nghiệp;

+ Các loại chứng chỉ, chứng nhận về: Quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trách nhiệm xã hội...(nếu có);

+ Các loại huân, huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận (nếu có);

b, Hồ sơ đề nghị xét tặng làm 02 bộ: 01 bộ gửi đến Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), 01 bộ gửi đến Sở kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Nguồn: phòng KH-TC-TH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập