TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 
 dai hoi 3
 

Thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/ĐH, ngày 16/9/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 28 tháng 9 năm 2015. Đảng ủy Sở Công Thương có Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong những năm gần đây, công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu, cùng với đó, hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm được củng cố và kiện toàn như Luật An toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn thực hiện luật an toàn thực phẩm, Nghị định xử phạt hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và các Thông tư hướng dẫn việc quản lý an toàn thực phẩm các Bộ, ngành, do đó công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm đã được tăng cường và phân công, phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng hơn.

Nhằm nâng cao kiến thức và chấp hành pháp luật của thương nhân kinh doanh về thực phẩm. Sở Công Thương đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở kinh doanh đảm bảo an toàn trong quá trình kinh doanh thực phẩm và kiểm soát hàng thực phấm ra, vào chợ đảm bảo tiêu chuấn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm do hàng hóa tại các chợ cung cấp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Nhìn chung công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương tuy mới được phân cấp quản lý nhưng với sự cố gắng của tập thế phòng chuyên môn, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Sở, trong những năm qua đã triển khai một cách hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phân cấp quản lý, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

             Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ năm 2013 đến nay, Sở đã tiếp nhận 48 hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó đã cấp được 15 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh. Đối với việc triển khai xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, từ năm 2014 đến nay, Sở Công Thương đã kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy xác nhận kiến thức I cho 158 t chức, cá nhân. Trong đó có 44 tổ chức và 114 cá nhân. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã và đang triển khai đề án mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Công Thương đã triển khai thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2015

Trong những năm qua, tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên của Sở Công Thươnng đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Sở Công Thương đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 163/KH-SCT ngày 15/3/2013 về tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh về ban hành chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020và các chính sách đối với thanh niên; có kiểm tra, giám sát, sơ kết, và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thanh niên. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 110-KL/TƯ ngày 8/11/2013 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khỏa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa tại cơ quan, đơn vị

Theo đó, Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chính sách có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, như quán triệt thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào các chương trình, nhiệm vụ của ngành quản lý, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về liên quan đến thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chính sách có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích họp pháp của thanh niên.

Qua triển khai thực hiện, 100% thanh niên công chức, viên chức, thường xuyên được học tập Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Chi đoàn thanh niên phối hợp vói các tổ chức Đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, công chức; Chi đoàn thường xuyên tổ chức các buổi học tập, trao đổi nhằm trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đạt 100% đoàn viên thanh niên Sở tham gia.

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh là nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và Sở Công Thương nói riêng.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác thi hành pháp luật cũng ngày càng được chú trọng góp phần bảo đảm thực thi pháp luật trên thực tế tại Sở Công Thương. Nhận thức được đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa xã hội lớn, liên quan đến hoạt động của cơ quan. Trong thời gian qua Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật, chú trọng những lĩnh vực thuộc quản lý của ngành. Các điều kiện như cơ sở vật chất, biên chế, bảo đảm cho việc thi hành pháp luật của Sở đáp ứng đủ điều kiện trong việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở Công Thương, việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã tuân thủ theo đúng các quy định và gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND xem xét quyêt định, các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thê thức, đúng trình tự, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thông nhât và tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tê ở địa phương. Từ tháng 01/10/2014 đến 30/9/2015 Sở Công Thương đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quyết định sô 32/2014/QĐ-ỤBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định vê hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

          Qua đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật từ 01/10/2014 đến 30/9/2015, Chi cục quản lý thị trường đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát 3.026 vụ, xử lý vi phạm hành chính 1.235 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu 2.017.742.000đ, trong đó phạt vi phạm hành chính 1.613.468.000đ, giá trị hàng hóa tịch thu 404.274.000đ. Những hành vi vi phạm chủ yếu về An toàn thực phẩm, hàng câm, hàng giả...

Thanh tra Sở tổ chức 06 cuộc thanh tra, kiểm tra về các nội dung hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dâu, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp đối với 60 cơ sở. Qua thanh, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 06 đơn vị với số tiền là 50.000.000đ.

Trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Sở đã tuyên truyền sâu rộng các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp. Nguyên nhân, tuy văn bản pháp luật mới ban hành nhiều nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triên xã hội, lại thường xuyên sửa đổi, bổ sung gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật...

Do vậy, hiện nay công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vẫn còn những bất cập, khó khăn nhất định như các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế về kinh phí, tập huấn về nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa thực hiện thường xuyên, các hình thức theo dõi thi hành pháp luật chưa được triển khai thực hiện đông bộ, chủ yêu chỉ tập trung vào việc theo dõi qua các báo cáo của các đơn vị, việc thành lập đoàn kiểm tra còn nhiêu hạn chế và không thường xuyên.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian tới cần triển khai đồng bộ các hình thức theo dõi thi hành pháp luật, trong đó chú trọng việc theo dõi thi hành pháp luật bằng hình thức thành lập Đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương. Thông báo rộng rãi các thông tin hỏi đáp, phô biên và trả lời pháp luật, để các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp cận trực tiếp nhằm phổ biến, mở rộng về kiến thức pháp luật. Đồng thời khắc phục tình trạng pháp luật được ban hành nhưng thiếu tính khả thi, dẫn đến tình trạng hình thức, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, tăng cường công tác an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN). Để đảm bảo an toàn trong quản lý, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất công nghiệp nguy hiểm. Sở Công Thương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung về bảo quản, sử dụng VLNCN, hóa chất:

          Vềhoạt động VLNCN: Chỉ được phép bảo quản, sử dụng VLNCN sau khi đã có Giấy phép sử dụng, có đủ thiết kế hoặc phương án nổ mìn và sử dụng VLNCN trong phạm vi đã được quy định trong Giấy phép; Kho, phương tiện bảo quản, vận chuyển VLNCN phải được thiết kế, xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật về đầu tư, xây dựng hiện hành; Xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho bảo quản VLNCN theo quy định. Xây dựng nội quy ra vào, bảo vệ, dọn sạch các loại cây dễ cháy (cỏ khô, cây khô) trong phạm vi kho và khu vực cấm ngoài hàng rào; Tổ chức kiểm tra công trình chống sét cho kho VLNCN theo quy định; Bố trí lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp canh gác kho chứa VLNCN suốt ngày đêm (24/24h), kiểm định, đăng ký các thiết bị đo kiểm tra kíp điện, máy nổ mìn; Khi có bão, sấm chớp, phải dừng hoàn toàn công tác nạp, nổ mìn ở trên mặt đất, nổ mìn đào các lò giếng từ mặt đất. Trong trường hợp nổ mìn điện mà mạng điện nổ mìn đã được lắp ráp xong trước lúc có sấm chớp thì phải cho khởi nổ ngay với điều kiện là đã thực hiện đầy đủ các quy định an toàn cho việc khởi nổ, hoặc phải tháo các dây dẫn khu vực ra khỏi mạng dây chính, đấu chập mạch mạng nổ mìn điện và quấn cách điện các đầu dây, mọi người phải rút ra ngoài giới hạn vùng nguy hiểm; Tạm dừng sử dụng VLNCN tại các khu vực không đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định; Sử dụng người lao động phải có chuyên môn phù hợp và phải được huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn theo quy định; Vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN theo đúng Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp QCVN 02:2008/BCT.

Về hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm: Nhà xưởng, kho bảo quản hóa chất phải được thiết kế, xây dưng theo đúng các quy định trong TCVN 5507:2002; TCVN 2622:1995; TCVN 4604:1998 và phải đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư theo các quy định hiện hành; Xây dựng Kế hoạch hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho dự án sản xuất, cất giữ và sử dụng hóa chất theo quy định;Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải thiết lập, thường xuyên cập nhật và lưu trữ thông tin về hóa chất nguy hiểm trong hoạt động hóa chất của mình trong thời hạn ít nhất ba năm, kể từ ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó; Bảo đảm các điều kiện an toàn cho con người và môi trường trong quá trình sử dụng, bảo quản hóa chất nguy hiểm. Thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý, thải bỏ hóa chất nguy hiểm và dụng cụ chứa hóa chất đó; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, hướng dẫn thực hiện an toàn hóa chất cho người trực tiếp sử dụng, bảo quản, vận chuyển hóa chất, người quản lý sản xuất hóa chất; Bố trí hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sử dụng, cất giữ hóa chất nguy hiểm, trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó;Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và vận chuyển hóa chất nguy hiểm tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 và các quy định có liên quan; Định kỳ đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho người lao động.

Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất công tác quản lý kỹ thuật an toàn trong bảo quản, sử dụng VLNCN, hóa chất công nghiệp nguy hiểm, có biện pháp xử lý với các hành vi vi phạm của các đơn vị không bảm bảo điều kiện về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212