TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
tdktmka 
 Sở Công Thương đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

       Thi đua, khen thưởng là động lực chính trị, tinh thần, là nguồn nội lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực vượt khó khăn để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

           Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Công Thương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua các Hội nghị giao ban Ngành, các hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, các văn bản chỉ đạo, thông báo trên địa chỉ Website của ngành; Sở đã ban hành các quy chế, quy định hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức thực hiện, cụ thể hóa hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng; Hàng năm, trên cơ sở văn bản triển khai, phát động thi đua của UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Sở Công Thương đều hưởng ứng thực hiện và triển khai phát động tại cơ quan. Các phong trào thi đua của Sở đã gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác trọng tâm và mục tiêu, phương hướng phát triển của ngành, thu hút được sự hưởng ứng tích cực, tự giác của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Bên cạnh đó, Sở Công Thương chú trọng khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của Sở Công Thương còn một số tồn tại, hạn chế như công tác phát hiện, lựa chọn, tuyên dương, tuyên truyền và học tập gương người tốt việc tốt, nhân điển hình tiên tiến có lúc còn chưa được kịp thời; Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị ít được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nên công tác tham mưu, thực hiện hồ sơ khen thưởng chưa đạt chất lượng cao.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức phát động với những hình thức phong phú, phù hợp với cơ quan, đơn vị; Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai thường xuyên, kịp thời, quan tâm tới khen thưởng tập thể và cá nhân, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212