TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
ntmhgy 
 Kéo đường dây điện hạ áp mới tại các xã nông thôn

Chương trình xây dựng Nông thôn mới là chương trình lớn và mang tính tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Hoà Bình nói riêng. Trong 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), có 2 tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành Công Thương đó là tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại. Nhận thức rõ vai trò của mình, trong thời gian qua ngành Công Thương đã tích cực xây dựng các quy hoạch, kế hoạch của Ngành nhằm gắn chặt với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai, thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách nhằm góp phần tạo điều kiện để các xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra.

          Với tiêu chí số 4 về điện nông thôn, để đạt được tiêu chí đòi hỏi hạ tầng điện phải đảm bảo kỹ thuật theo quy định của ngành Điện và trên địa bàn xã có ít nhất 95% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Ðể đạt được mục tiêu này, Sở Công Thương đã tiến hành các bước triển khai lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 1551/QĐ-BCT ngày 22/4/2016 về việc Phê duyệt Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kv và được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 2971/QQĐ-UBND ngày 24/11/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần 2) thuộc Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Ðây là căn cứ quan trọng làm cơ sở để ngành Điện xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch trung hạn để huy động nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng điện trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống.

Hiện nay hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài là 6.807,07 Km (trong đó:Đường dây 110 kV dài 171,27 Km; đường dây 35 kV dài 1.888,29 Km; đường dây 22 kV dài 231,17 Km; đường dây 10 kV dài 229,46 Km; đường dây hạ áp dài 4.286,88 Km) và 1.825 trạm/1.874 máy biến áp với tổng dung lượng 724,35 MVA (trong đó: 07 TBA 110kV/10 máy với tổng dung lượng 266MVA; 05 TBA trung gian 35/(22; 10; 6) kV/8 máy có dung lượng 20,20 MVA và 1.813 trạm phân phối/1.856 máy với tổng dung lượng là 438,15 MVA). Sở Công Thương đang triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hòa bình giai đoạn 2016-2020, dự án triển khai trên địa bàn 47 xóm (thôn, bản) của 21 xã thuộc 6 huyện của tỉnh với tổng mức đầu tư 156,1 tỷ đồng. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 161/191 xã đạt tiêu chí số 4 chiếm 84,3%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành Điện là 161 xã đạt 84,3%.

Đối với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn gồm chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác (như siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp). Tiếp tục triển khai thực hiện quản lý tốt quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/02/2011, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động chợ trên địa bàn, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và phát triển chợ từ đó đưa ra định hướng thu hút đầu tư phù hợp, tạo cho thị trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai chuyển đổi mô hình quản lý chợ, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, xây dựng nội quy để từng bước đưa hoạt động chợ đi vào nền nếp.

Trong thời gian qua cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn phát triển khá nhanh, từng bước được mở rộng và thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đến nay, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôntrên địa bàn tỉnh về chợ ở khu vực nông thôn đạt chuẩn là 37/70 chợ chiếm 52,8%.

Để thực hiện tốt hơn nữa, trong thời gian tới Sở Công Thương Hòa Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được phân công; Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn tỉnh nhằm duy trì và phát triển các xã đã đạt và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về số xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: phòng QLCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212