TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222
htntmgnb 
 Kéo đường dây điện mới tại các xã nông thôn

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Đồng thời, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đến nay, trên địa bàn tỉnhHòa Bìnhđiện nông thôn (tiêu chí số 4) có 161/191 xã đạt tiêu chí chiếm 84,3% và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) trong đó có chợ là 36/70 chợ chiếm 51,4%.

          Xác định tầm quan trọng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới còn một số vấn đề chưa nhất quán, vẫn còn những nhận thức chưa đầy đủ về việc huy động mọi nguồn lực, thiếu tập trung tuyên truyền, vận động thu hút các nguồn vốn đầu tư khác, nhất là  nguồn lực xã hội hóa.Trước những thực tế trên, cần thực hiện những giải pháp trong công tác quản lý, điều hànhvà thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới như sau:

Thứ nhất: Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các cơ chế, chính sách, kế hoạch… liên qua đến Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai: Tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, phát triển sản xuất tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba: Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động để mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tham gia.

Thứ tư: Huy động các nguồn vốn trên cơ sở lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp công sức của nhân dân để thực hiện đầu tư điện và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

Việc triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ và từng bước hiện đại; các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến; trình độ dân trí được nâng cao. Đại bộ phận nhân dân sẽ nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới mới trên địa bàn; Kịp thời khắc phục những hạn chế trong nhận thức của cán bộ, đảng viên ở cơ sở và nhân dân; tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong công tác xây dựng Chương trình nông thôn mới.

Nguồn: phòng QLCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212