TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
 unnamed2222

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong năm qua Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Công Thương luôn xác định việc thực hiện giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn là một chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ xã phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các Chương trình, dự án, chính sách để tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn sản xuất với thị trường; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và các vùng.

            Vừa qua Sở Công Thương đã tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với cấp ủy chính quyền các xã An Bình, An Lạc, Liên Hòa huyện Lạc Thủy thống nhất nội dung chương trình kế hoạch giúp đỡ năm 2017, bàn phương án tháo gỡ khó khăn và đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là:Khuyến khích việc xã hội hoá thực hiện các chính sách thương mại ưu đãi đảm bảo cung ứng các hàng hoá thiết yếu cho bà con.

Hai là: Ưu tiên phát triển các ngành nghề sử dụng nguồn nguyên vật liệu sẵn có tại chỗ và thu hút nhiều lao động tại địa phương; từng bước thí điểm hình thành và phát triển các làng nghề.

Ba là: Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Chú trọng công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Bốn là:Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho xã. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ tại xã. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ.

Trong thời gian tới để triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các xã phát triển kinh tế xã hội, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền các xã triển khai kế hoạch: Hỗ trợ địa phương trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa đặc trưng trên Website của Sở; Tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên  địa bàn các xã phát triển qua việc xây dựng, triển khai thực hiện các đề án khuyến công, đặc biệt là chương trình đào tạo nghề nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho lao động tại địa phương; Tiếp tục bám sát các nội dung theo Chương trình khung giúp đỡ các xã, thôn, bản thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Sở tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào việc thực hiện giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

tthc1

Banner vuong attp 
 hoidap copy
 ykien123

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212