TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ttxvn 110815det may 
 Ngành Công Thương Hòa Bình phấn đấu đến năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tăng 3,5 lần so với năm 2015

Nhằm cụ thể hóa những nội dung Nghị quyết số 05-NQ/ĐH ngày 16/9/2015 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Sở Công Thương Hòa Bình đã xây dựng Chương trình hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

            Theo đó Chương trình hành động đề ra một số chỉ tiêu: Về công nghiệp, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm công nghiệp bình quân đạt 10,5%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 15%. Tỷ trọng công nghiệp chiếm 57,8% trong cơ cấu kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng năm tăng bình quân 9%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đến năm 2020 đạt 99,9%; Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn nông thôn gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ồn định và phát triển bền vững các làng nghề đã công nhận, xây dựng thêm khoảng 5 làng nghề mới, đưa tổng số làng nghề đến năm 2020 đạt 8 làng nghề; Về thương mại, tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân đạt 19%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015. 

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, ngành Công Thương Hòa Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, nhóm giải pháp chủ yếu: Xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Nghị quyết về kinh tế - xã hội; Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020; Tạo sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng công nghiệp, thương mại đáp ứng yêu cầu phát triển; Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy, thực hiện cải cách hành chính, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nguồn: TT KC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212