TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 9 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Công Thương đã triển khai thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2015

Trong những năm qua, tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên của Sở Công Thươnng đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện.

Sở Công Thương đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 163/KH-SCT ngày 15/3/2013 về tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh về ban hành chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020và các chính sách đối với thanh niên; có kiểm tra, giám sát, sơ kết, và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác thanh niên. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 110-KL/TƯ ngày 8/11/2013 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khỏa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa tại cơ quan, đơn vị

Theo đó, Sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chính sách có liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, như quán triệt thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào các chương trình, nhiệm vụ của ngành quản lý, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về liên quan đến thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chính sách có liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích họp pháp của thanh niên.

Qua triển khai thực hiện, 100% thanh niên công chức, viên chức, thường xuyên được học tập Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Chi đoàn thanh niên phối hợp vói các tổ chức Đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, công chức; Chi đoàn thường xuyên tổ chức các buổi học tập, trao đổi nhằm trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đạt 100% đoàn viên thanh niên Sở tham gia.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212