TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 baner hanoi gift show 2019

BANG GIA DAT 2015

THUE copy

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, với những nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính đã được xác định tại Kế hoạch số 1187/KH-SCT ngày 19/12/2014 của Sở Công Thương về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Các phòng chuyên môn nghiên cứu, rà soát các quy định thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất, gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC. Xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý và thực hiện của đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

4. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ đảm bảo nhanh, gọn, khoa học, rút ngắn thời gian thực hiện cho tổ chức, cá nhân; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

5. Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, niêm yết các TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các phòng chuyên môn theo quy định của pháp luật.

6. Văn phòng Sở cung cấp số điện thoại tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC trên trang tin điện tử Website của ngành.

7. Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính là cơ sở để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ, công chức. Kịp thời xử lý nghiêm Trưởng các phòng chuyên môn, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chẫm chễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

bgtk 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212