Tin hoạt động ngành
 anh cg

Sở Công Thương tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022

Ngày 18/01/2022, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị các phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố; các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. Cụ thể:

Đối với các phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố: Phối hợp với Phòng Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐATTP ngày 17/01/2022 của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình; chủ động triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. Huy động tối đa các kênh truyền thông, truyền hình, loa phát thanh... để phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như kiến thức trong lựa chọn, bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm.

Đối với Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường: Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại các huyện: Đà Bắc, Kim Bôi, Lương Sơn, Yên Thủy; Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhầm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.

Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp: Phối hợp với Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đăng các tin bài, các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đưa tin, tuyên truyền các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Nguồn: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập