Tin hoạt động ngành
 tuyen truyenkh

Ảnh minh họa

Ngày 19/01/2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 130/KH-SCT về việc triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Kế hoạch với mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và đặc biệt là Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026. Tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách đối với đồng bàoViệt Nam ở nước ngoài đến cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương để thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Nội dung triển khai bao gồm: Tổ chức tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham gia các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương gắn với những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và những dịp lễ lớn của dân tộc, phù hợp với từng nhóm đối tượng kiều bào. Đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12 lên Trang thông tin điện tử của Sở. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kết nối doanh nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước, kịp thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế, cơ hội kinh doanh trong tỉnh để hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình. Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về chính sách của Đảng và Nhà nước, khuyến khích các doanh nhân Việt kiều về đầu tư, kinh doanh tại tỉnh; kết nối hệ thống doanh nghiệp Việt kiều và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và tiếp cận thị trường nội địa và xuất khẩu; đồng hành trong việc quảng bá, xây dựng thương hiệu, sản phẩm, thực hiện các nghiên cứu khảo sát thị trường, cập nhật thông tin về xu hướng của các thị trường mới để giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp; thường xuyên giới thiệu các doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, tổ chức các hình thức giới thiệu sản phẩm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tới các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp của người Việt tại nước ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

 

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập