Tin hoạt động ngành
 IMG 2229

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Công Thương (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình)

Thời gian qua, với vai trò là đơn vị đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình đã có những bước tiến mới trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nên công tác cải cách hành chính của Sở đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều thủ tục hành chính (TTHC) được rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm 2021, để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm Sở Công Thương đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 25/KH-SCT ngày 08/01/2021 về Cải cách hành chính của Sở Công Thương năm 2021; Quyết định số 07/QĐ-SCT ngày 19/01/2021 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở; Kế hoạch số 94/KH-SCT ngày 19/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương năm 2021. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1368/SCT-VP ngày 21/10/2019 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động, theo đó tại cuộc họp giao ban hàng tháng đều tổ chức đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các phòng chuyên môn, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC lĩnh vực Công Thương năm 2021, Sở đã tiến hành rà soát 05 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC về lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 16/8/2021; theo đó, đề xuất cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 05 TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 01 TTHC. Việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công Thương được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và được thực hiện theo quy trình giải quyết TTHC tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình. Đồng thời thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh đối với 80% TTHC theo quy định. Trong năm 2021 “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở đã tiếp nhận 9230 hồ sơ, đã giải quyết 9218 hồ sơ, còn 12 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết (tính từ 15/12/2020 đến 14/12/2021), không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã thực hiện hiệu quả nhiều nội dung cải cách mang tính đồng bộ khác, như: Cải cách tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính… nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện TTHC.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục tổ chức rà soát, công bố, công khai, đề xuất phương án đơn giản hóa các TTHC; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến TTHC không còn phù hợp; cập nhật, công bố kịp thời các TTHC đã bãi bỏ, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định; tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là các công chức, viên chức tham mưu thực hiện thủ tục hành chính phải có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn phù hợp, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân; đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Ban biên tập