TÌm kiếm

Công thương Hòa Bình

Ai đang online

Đang có 22 khách và không thành viên đang online

 logocdvcqg
 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
Banner vuong attp 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-SCT ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hòa Bình (theo Quyết định số 2828/QĐ-UBND) do đồng chí Bùi Văn Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm Phó Trưởng ban. Tham gia Ban Chỉ đạo gồm có: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hòa Bình; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ngành trung ương trong việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kịp thời nắm bắt tình hình và đề xuất các phương án khôi phục sản xuất trong các khu vực sản xuất công nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc tổ chức lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sản xuất, lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Trong đó: Sở Công Thương là đầu mối hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-SCT ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, tham mưu xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại phù hợp với điều kiện dịch bệnh.

Nguồn: Phòng Quản lý công nghiệp

tthc1

 hoidap copy
 ykien123
 25dichvutjietyeu

socongthuong

IMG 1708 
 
SPCNNTTIEU-BIEU-png 
 
            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212