TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 34 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
imagesdtknl 
 Hòa Bình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025

Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Văn bản số 887/UBND-CNXD về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

          Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Trong đó, Sở Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ sau: Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: Hóa chất, Bia và nước giải khát, Thép, Nhựa, Giấy trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về định mức tiêu hao năng lượng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Nguồn: Phòng Quản lý năng lượng

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212