TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
tnttsmhd 
 Sở Công Thương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Ngày 11/10/2019, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1331/KH-SCT về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

         Theo đó, Kế hoạch xây dựng với mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do ngành quản lý; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho các đối tượng trên địa bàn quản lý, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN bao gồm: Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN. Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, Sở Công Thương yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình; gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm trước ngày 15/11 của năm qua Thanh tra Sở để tổng hợp.

Nguồn: Thanh tra Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212