TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 36 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Ngày 16/8/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (File Quyết định đính kèm). Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất bao gồm: Cột thép điện lực đơn thân (cột néo đơn thân, cột đỡ đơn thân) và cột điện thanh thép dạng ống.

Để danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được nêu trên sử dụng rộng rãi và thay thế sản phẩm nhập khẩu, Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Hòa Bình; Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện không khuyến khích nhập khẩu đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn sử dụng trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo Quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nguồn: phòng QLĐT&HTQT

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212