TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
knnk6tdnk 
 Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 391,906 triệu USD

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương Hòa Bình đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và các Quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhng nội dung nhiệm vụ theo các kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ, của UBND tỉnh và của ngành nhằm thực hiện mục tiêu tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý và tạo môi trường thuận lợi thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

        Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 18.300 tỷ đồng, tăng 15,46% so với cùng kỳ, thực hiện 48,93% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,3% so với cùng kỳ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tăng khá so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung; ngành sản xuất và phân phối điện bảo đảm đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất và sử dụng của người dân.

Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 15.835 tỷ đồng tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 50,02% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 391,906 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 30,98%, đạt 49,61% kế hoạch năm. Trong đó: Xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,732 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 32,73%, đạt 49,7% kế hoạch năm; xuất khẩu dịch vụ ước đạt 20,174 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 5,4%, đạt 48,03% kế hoạch năm. Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đến nay thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm hàng điện tử ước đạt 216,703 triệu USD, tăng 48,09% so với cùng kỳ, chiếm 58,3% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Dệt may ước đạt 122,098 triệu USD, tăng 22,08% so với cùng kỳ, chiếm 32,98% kim ngạch xuất khẩu. Đây là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tốc độ tăng cao. Mặt hàng nông sản chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu xuất khẩu (chiếm 1,06%). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 306,847 triệu USD, tăng 35,42% so với cùng kỳ, đạt 50,3% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Phòng KH-TC-TH

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212