TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
cttthcmbh 
 Cán bộ “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở Công Thương đang hướng dẫn người dân đến làm thủ tục

Trong thời gian qua, nhằm cải thiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sở Công Thương đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, xem đây là động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển. Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương được UBND tỉnh, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

          Với vai trò là đơn vị đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương, Sở đã triển khai thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách nghiêm túc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 22 danh mục thủ tục hành chính. Trong đó: 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 12 thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ. Sở Công Thương còn cập nhật thường xuyên, liên tục quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở để cá nhân, tổ chức tiện tiếp cận, thực hiện. Việc thực hiện cơ chế “Một cửa” được duy trì ổn định, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Từ 01/8/2017 việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019 “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Sở đã tiếp nhận 322 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã thực hiện nhiều nội dung cải cách mang tính đồng bộ khác như cải cách bộ máy, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công… Cụ thể như: Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ, nhận thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu công việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục quan tâm tổ chức rà soát, công bố, công khai, đơn giản hóa các TTHC, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các TTHC không còn phù hợp. Cập nhật, công bố kịp thời các TTHC đã bãi bỏ, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; từng bước hiện đại hóa hành chính; góp phần xây dựng nền hành chính công hiện đại, đáp ứng yêu cầu, sự hài lòng của người dân.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212