TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 13 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
ccndl 
 Cụm công nghiệp Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp (CCN), đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các CCN, vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

       Quy chế nêu rõ nội dung phối hợp quản lý nhà nước đối với CCN bao gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển CCN; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển CCN. Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liên quan đến việc thành lập, mở rộng của CCN và hoạt động của CCN. Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án sản xuất kinh doanh trong CCN và các thủ tục khác có liên quan đến hoạt động của CCN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trách nhiệm của Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các CCN như: Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của CCN; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thật CCN, trình UBND tỉnh phê duyệt, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức thẩm định đề án hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN; chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển CCN trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212