TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 6 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong

THUE copy

 ipa
lvnttk 
 Sở Công Thương tổ chức tuyên tuyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 1205/UBND-NC ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tuyên tuyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Sở Công Thương Hòa Bình đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 07 Luật và 08 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở và nhân dân.

        Theo đó, Sở Công Thương đã đăng tải toàn bộ nội dung các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên Trang thông tin điện tử của ngành. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai các Luật, Nghị quyết này cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật.

Ngoài ra, nhằm hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu nhiên” do Bộ Tư pháp tổ chức, Sở Công Thương đã thông tin, tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thuộc Sở tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212