TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa

Nhằm thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị, t chức có liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo bản dự thảo, nội dung phối hp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp bao gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát trin cụm công nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách phát triền cụm công nghiệp; đề xuất hình thức đẩu tư cụm công nghiệp; xây dựng chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do ngân sách địa phương đảm bảo.Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liên quan đến việc thành lập, mở rộng của cụm công nghiệp và hoạt động của cụm công nghiệp.Thực hiện lp, thm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Giải quyết các thủ tục trin khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp và các thủ tục khác có liên quan đến hoạt động của cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các dự án đu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trin khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp

Cũng tại bản dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành liên quan trong quá trình phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đang được Sở Công Thương xin ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành liên quan để tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212