TÌm kiếm

Ai đang online

Đang có 8 khách và không thành viên đang online

 Capturedichvucong
 anhcongdichvucongquocgia

THUE copy

 ipa
ttxd18gk 
 Sở Công Thương tiến hành thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/4/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 85/QĐ-SCT về việc thanh tra việc tuân thủ, duy trì các điều kiện về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

        Theo đó, Sở Công Thương sẽ thanh tra 37 doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến thời điểm thanh tra. Trong quá trình thanh tra nếu thấy có dấu hiệu vi phạm sẽ tiến hành thanh tra trước thời kỳ thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ theo quy định tại Điều 53 và Điều 54 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

Đây là hoạt động thanh tra định kỳ của Sở Công Thương nhằm tạo ra môi trường kinh doanh xăng dầu lành mạnh, tuân thủ theo đúng pháp luật.

Nguồn: TTKC&TVPTCN

Tự hào hàng Việt Nam

Banner Vuong

Thủ tục hành chính

tthc1

An toàn thực phẩm

banner-attp-1 

socongthuong

            07658733-139b-4167-9f09-63a1720ac387

 SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ TTHC:

02183.896212